Begroting en verantwoording

Paragraaf EU-subsidies

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

De Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling (POP3) worden ingezet binnen de kaders van het provinciale Uitvoeringsprogramma Groen en zijn gericht op bevordering van het agrarisch ondernemerschap (concurrentiekracht en innovatie), duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (inclusief water) en goede conditie van het platteland (biodiversiteit, natuur en landschap). De verdeling van de Europese subsidie verloopt via de provinciale Uitvoeringsregeling POP3.
Vanwege het karakter van de N+3 regel hoeven pas eind 2017 de eerste uitgaven te worden verantwoord. Het programma is namelijk in 2014 gestart (2014+3=2017).