Begroting en verantwoording

Paragraaf Lokale heffingen

Toelichting op de heffingen

Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting
Het belastinggebied van de provincies is ten aanzien van algemene belastingen beperkt tot de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting en Precariobelasting. De opcenten genereren de grootste opbrengst. Het tarief voor de opcenten wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Het tarief mag het wettelijk maximum niet overschrijden. Dit maximum is, via de Septembercirculaire, voor 2017 vastgesteld op 111.

Bij de behandeling van de Kadernota in de Provinciale Staten vergadering van 29 juni 2016 is besloten voor de periode 2017-2019 het tarief van de provinciale opcenten met 0,3 te verlagen. De inkomsten nemen hierdoor af met € 1 mln per jaar. Daarnaast wordt in de begroting een verlaging van 0,3 doorgevoerd als extra investering in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Ook hierdoor nemen de inkomsten af met € 1 mln per jaar. Het tarief van de opcenten wordt door deze verlagingen 91,4.

Daarnaast is op 5 juli 2016 het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief IIdoor de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2017 in werking. Deze besluitvorming leidt ertoe dat de gewichtsaftrek van 125 kg voor hybride personenauto’s komt te vervallen, Het half-tarief voor deze categorie auto’s blijft wel van kracht. De inkomsten nemen als gevolg hiervan toe met € 1 mln.
Vanwege onzekere factoren zoals economische ontwikkelingen en het betaalgedrag van inwoners is het bij de totstandkoming van de begroting niet nauwkeurig te voorspellen hoe de inkomsten zich zullen gaan ontwikkelen. Bij de behandeling van de Kadernota 2018 zijn nieuwe gegevens over de ontwikkeling van het wagenpark beschikbaar. Dat kan een aanleiding zijn om de prognose op dat moment bij te stellen. In de prognose wordt rekening gehouden met een behoedzaamheidsmarge van 1% ( € 3 mln) ter dekking van tegenvallende opbrengsten.
Dit bedrag is bij de Najaarsnota 2016 incidenteel vrijgevallen vanwege het toegenomen autobezit.
Het is echter nog niet bekend of (en zo ja in welke mate) deze ontwikkeling structureel doorzet. Ingeval van bestendiging van de ingezette groei van het aantal personenauto’s zal bij Voorjaarsnota 2017 / Kadernota 2018 de opbrengstraming naar boven worden bijgesteld.

De belastingdienst draagt zorg voor de inning van de motorrijtuigenbelasting en de afrekening vindt plaats op basis van werkelijke ontvangsten. De belastingdienst verstrekt maandelijks overzichten van de werkelijke ontvangsten en verstrekt twee maal per jaar een overzicht van het aantal motorrijtuigen per provincie. Deze worden gebruikt voor monitoring van de raming en bij de najaarsnota wordt beoordeeld of de behoedzaamheidsmarge kan vrijvallen.
 
Verordening Precariobelasting Zuid-Holland
De provincie heft Precariobelasting ‘voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde provinciale grond’. In de bij de Verordening Precariobelasting behorende tarieventabel zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. In 2016 zijn de tarieven voor de Precariobelasting niet geïndexeerd. Voor 2017 wordt voorgesteld om de tarieven wederom niet te indexeren.

Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo)
Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De provincie is bevoegd gezag voor het milieudeel (IPPC/BRZO) en voor de zogeheten BRIKS-taken1. De uitvoering van het bevoegd gezag ligt bij de omgevingsdiensten. De provincie int voor de aanvragen BRIKS de leges, die hiervoor de kosten gedeeltelijk moeten dekken. De Wabo legesverordening is benoemd als Legesverordening Omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013.

Overzicht kostendekkendheid tarieven: Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo)

Kostendekkendheid omgevingsrecht (Wabo)

Kosten taakveld(en), incl. omslagrente

-3.548.000

Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen

-

Netto kosten taakveld

-3.548.000

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-

Btw

-

Totale kosten

-3.548.000

100%

Opbrengsten heffingen

3.200.000

90%

De tarieven zijn vastgesteld in 2009 en sindsdien niet meer aangepast of geïndexeerd. De tarieven zijn gebaseerd op een inschatting van de te verwachten werkzaamheden en de hierbij benodigde uren en loonschalen. Op dit moment is een werkgroep bezig met uniformeren van de kostprijs van de omgevingsdiensten. Dit kan gaan leiden tot aanpassing van het tarief. Naar verwachting is hierover in de loop van 2017 meer duidelijkheid.

De provincie Zuid Holland rekent geen eigen overhead toe aan de tarieven voor de Wabo.

Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland
Op grond van de Waterwet en de Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater. Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,0113 per kubieke meter onttrokken hoeveelheid water.