Begroting en verantwoording

Paragraaf Bedrijfsvoering

Toelichting

1.1 Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen
Duurzaamheid is een regulier onderdeel van de bedrijfsvoering. Alle inkoop- en aanbestedingstrajecten worden volgens de minimumeisen van het expertisecentrum PIANOO (http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen) getoetst, met als uitgangspunt 100% duurzaamheid. De provincie stuurt bij duurzaam inkopen op o.a. economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten zoals:

Zoveel mogelijk kansen creëren voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB):
Op basis van de ambitie van Gedeputeerde Staten, wordt onderzocht hoe het gebruik van lokaal geproduceerde producten en de inzet van het MKB kan bijdragen aan het verduurzamen van de inkoop.
Ook de nieuwe Aanbestedingswet biedt instrumenten. Zo moet samenvoegen van opdrachten gemotiveerd worden, opdrachten moeten zo veel mogelijk in percelen verdeeld worden en er moeten proportionele eisen gesteld worden.

Innovatie:
Innovatiegericht inkopen wordt gestimuleerd, teneinde creativiteit in de markt aan te moedigen met meer functionele specificatie in aanbestedingsdocumenten.

Green deal duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw (GWW)
Voor het inkopen van werken is samen met de markt, kennisinstituten en de overheid de Aanpak Duurzaam Grond Weg en Waterbouw (GWW) ontwikkeld. In 2014 is het convenant Duurzaam GWW ondertekend. De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase, met een focus op de hele levenscyclus van de aan te leggen infrastructuur of object(en) (inclusief beheer en onderhoud). Zodat in elk project een goede afweging wordt gemaakt tussen People, Planet en Profit. Een gezamenlijk instrumentarium is ontwikkeld om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen en innovatie te stimuleren. De Aanpak heeft een link met het programma Energietransitie.

De Aanpak Duurzaam GWW is uitgangspunt binnen de aanbesteding raamovereenkomst ingenieursdiensten. Door vroegtijdig duurzaamheidskansen mee te nemen krijgen innovatie en energietransitie een kans.

Stimuleren van circulair inkopen / verkennen rol launching customer
De mogelijkheden van duurzaam innovatief inkopen voor de stimulering van circulair inkopen en verkennen van de rol van launching customer worden verder onderzocht. Hierbij wordt aangehaakt bij de partijen die aangesloten zijn bij de green deal Circulair Inkopen. Bij circulair inkopen worden afspraken gemaakt dat de in te kopen producten na gebruik weer opnieuw zullen worden verwerkt. In de ontwerpfase van producten en systemen dient de verlenging van de levensduur centraal te staan en reststromen opnieuw kunnen worden gebruikt en afval niet wordt afgewenteld op mens en milieu.

Eerlijke arbeidsvoorwaarden en integriteit
De provincie geeft bij aanbestedingen aan dat aan wet- en regelgeving voldaan dient te worden. In het kader van eerlijke arbeidsvoorwaarden wordt een passage opgenomen over het hanteren van eerlijke arbeidsvoorwaarden, conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast kan, onder andere met het oog op eerlijke arbeidsvoorwaarden, gericht onderzoek worden gedaan naar leveranciers middels BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en andere daartoe geëigende organisaties.

Bij vaststelling van de Begroting 2016 is de motie ‘Geen jeugdloon in Zuid-Holland’ aangenomen. Uit onderzoek is gebleken dat de provincie Zuid-Holland altijd meer betaald dan het wettelijk minimumloon. Daarnaast wordt nu, bij contracten waar directe inschakeling van jongeren gebruikelijk is, als eis meegenomen dat het wettelijk minimumloon moet worden toegepast bij die jongeren.