Begroting en verantwoording

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Recreatiegebieden

Algemeen

In Zuid-Holland ligt ruim 10.300 ha openbaar buiten-stedelijk recreatiegebied. Een groot deel van deze gebieden wordt beheerd door natuur- en recreatieschappen. Een klein deel heeft de provincie in eigendom en beheer, de zogeheten Provinciale Recreatiegebieden (PRG’s). De provincie draagt deze gebieden over aan gemeenten of particulieren, conform de Nota Uitgangspunten Overdracht PRG’s (2013). Deze PRG’s liggen meestal dicht bij het grootstedelijke gebied. Hierdoor hebben de gebieden bij de inrichting over het algemeen een intensief karakter gekregen. De intensieve inrichting vertaalt zich in relatief hoge onderhoudskosten per hectare.

Beleid

De door Provinciale Staten vastgestelde Beleidsnota Onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel recreatie) vormt het beleidskader voor de rol, functie en het prijs-, kwaliteits- en onderhoudsniveau van de provinciale recreatiegebieden (PRG’s). Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen goed worden onderhouden en de functionele kwaliteit ervan wordt gewaarborgd. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben Gedeputeerde Staten te kennen gegeven dat het beheer van recreatiegebieden efficiënter kan worden georganiseerd en besloten het beheer van de PRG’s over te dragen aan gemeenten of private partijen. Vanaf 2014 zijn zeven (vier in 2014 en drie in 2015) gebieden daadwerkelijk overgedragen, waaronder de Klinkenbergerplas en het Ghoybos, en is de overdracht van overige PRG’s rond Den Haag en Leiden in de fase van bestuurlijke besluitvorming gekomen. Eind 2016 of begin 2017 zullen de gebieden in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn overgedragen. Met de afronding van de overdrachten in 2017 is de PRG Vlietland als laatste PRG nog in eigendom van de provincie. Over het beheer zijn afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer die vanaf januari 2017 de Groenservice Zuid-Holland overneemt en tijdelijk het beheer van de (resterende) PRG’s uitvoert.

Meerjarenplan

Voor het Vlietland, de grootste PRG, die op middellange termijn zal worden overgedragen, is een beheerplan inclusief meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De kosten worden gedekt vanuit het reguliere budget.

Het terreinbeheermodel (TBM) is de basis waarop de kosten van het beheer zijn berekend. Er wordt beheerd op het kwaliteitsniveau van Schoon, Heel en Veilig. Voor de PRG’s, die nog niet zijn overgedragen, wordt jaarlijks bekeken welke noodzakelijke onderhoudsactiviteiten en investeringen in het volgende jaar moeten worden gepleegd. Deze werkwijze geeft ook een meerjarendoorkijk, waardoor geanticipeerd kan worden op een eventuele integrale heroverweging van functies, doelen en middelen voor de PRG’s.
Voor vervangingsinvesteringen zijn geen voorzieningen getroffen.

Financiële aspecten

Het beleid is gericht op structureel beheer, waarbij in de jaarlijkse lasten naast het reguliere onderhoud ook rekening wordt gehouden met groot onderhoud.

Meerjarig lastenbudget onderhoud provinciale recreatiegebieden

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Onderhoud provinciale recreatiegebieden (regulier + groot onderhoud)

1.687

1.387

1.387

1.387

Vervangingsinvesteringen

0

0

0

0

De afkoopsommen voor beheer en onderhoud, zoals die aan gebiedspartijen worden verstrekt bij de overdracht van PRG’s, worden gefinancierd uit het Uitvoeringsprogramma Groen. De door overdracht van PRG’s bereikte jaarlijkse besparing op onderhoud en beheer PRG’s wordt vanaf 2017 ingezet als dekking voor de overeengekomen jaarlijkse provinciale beheerbijdragen aan nieuw ingerichte recreatiegebieden zoals Bentwoud, Duivenvoorde Corridor, Ruyven en Laakweg. Daarnaast zal vanaf 2018 het budget worden verlaagd met € 300.000 zoals opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019.