Begroting en verantwoording

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Algemeen

De provincie Zuid-Holland heeft verschillende soorten gebouwen in beheer en onderhoud. Een deel van de gebouwen is eigendom en een deel is gehuurd. Het betreft kantoorpanden op de locaties Den Haag evenals de bedieningscentrales, brug- en sluiswachtershuisjes, dienstwoningen, depots/werven en molens. De locatie in Schiedam wordt volgens planning begin 2017 af gestoten.

Beleid

Provinciale Staten hebben op 3 februari 2016 de Nota Onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel Gebouwen 2016-2019, vastgesteld. Beleidsuitgangspunt was hierbij dat een sober en doelmatig kwaliteitsniveau conform NEN-2767 normering op het wettelijk minimum, conditieniveau 3 wordt gehanteerd. Voor de komende 4 jaar staat de volgende kwaliteitsaspecten centraal: functionaliteit, veiligheid en representatie. In uitwerking op deze nota hebben Gedeputeerde Staten in 2016 het Beheerplan Gebouwen 2016-2019 voor planmatig beheer en onderhoud vastgesteld. Een belangrijk onderdeel is het inzichtelijk hebben van een meerjarenonderhoudsplan. Het ‘Beheerplan Gebouwen’ wordt elke vier jaar geactualiseerd.
In 2010 is besloten om het provinciehuis aan te passen naar de moderne eisen van deze tijd. De vastgestelde Strategische HuisvestingsVisie (SHV) 2010-2014 heeft dan ook als doel om de medewerkers te ondersteunen onder meer op het gebied van resultaatgericht werken en flexibiliteit. Een nieuwe inrichting van de bouwdelen C en D is ontwikkeld. De verbouwing van D is gestart wordt in 2017 afgerond en de verbouwing van C zal aansluitend worden uitgevoerd.

Meerjarenplan

Het beheer en onderhoud van de gebouwen is vooral gericht op functionaliteit, het garanderen van veiligheid en het op peil houden van de staat van onderhoud van de gebouwen. Vanwege de samenloop met de SHV is in 2014 een 'nulmeting' voor het onderhoud van het provinciehuis gedaan. Doelstelling van deze nulmeting was de huidige en gewenste staat (conditie) van de gebouwen te bepalen en een prognose te maken in welk jaar de bouwkundige en installatietechnische elementen vervangen en/of gerenoveerd moeten worden.
In 2015 is het Meerjarenonderhoudsplan 2016 - 2030 (MJOP) vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit MJOP gaat uit van een lange termijn visie investeringsprogramma tot en met 2030 en heeft betrekking op alle bouwdelen van het Provinciehuis in Den Haag.  In de begroting is voor de bouwdelen C en D gekeken wat meerjarig meegenomen kan en moet worden om het achterstallig onderhoud in te lopen. Dit heeft geresulteerd in een verschuiving van de investeringen MJOP binnen het beschikbare budget.

In 2016 zijn de plannen voor de bouwdelen C en D voorbereid en voorgelegd aan Gedeputeerde staten
De verbouwing van de bouwdelen C en D zal integraal en in samenhang uitgevoerd worden, waarbij zowel het investerings- en exploitatiebudget efficiënt  wordt ingezet.

Financiële aspecten

De kosten van de investeringen in groot onderhoud worden als volgt verdeeld:

  • De vervangingsinvesteringen op basis van het SHV 2010-2014 en overige investeringen afdeling Facilitaire Zaken  worden deels gerealiseerd in de periode t/m  2017. Hiervoor is nog een investeringskrediet beschikbaar ter grootte van € 10,4 mln; deze wordt in 2017 geactiveerd voor € 1 mln en in 2018 voor € 9,4 mln..
  • De vervangingsinvesteringen op basis van het MJOP 2016-2030, ter grootte van € 6,3 mln, wordt in 2017 geactiveerd en € 9,3 mln in 2018.

De kosten voor groot en klein onderhoud moeten in de jaarlijkse vastgoedexploitatie worden opgenomen conform het BBV; hier wordt wel de mogelijkheid van een voorzieningen open gehouden. Omdat de jaarlijkse exploitatielasten voor huisvesting hebben geleid tot pieken, is bij de vaststelling van het MJOP in 2015 ook de voorziening Groot onderhoud MJOP gebouwen ingesteld. Hier wordt vanuit de exploitatielasten jaarlijks een dotatie van € 1 mln aan de voorziening gedaan, met een eenmalige startdotatie van € 3,5 mln. Dit is budgettair verwerkt in het hoofdlijnenakkoord.

Meerjarig lastenbudget onderhoud provinciale gebouwen

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Investeringen gebouwen project SHV programma 5

0

957

9.405

0

0

Investeringen onderhoud gebouwen MJOP programma 5

0

6.338

9.331

0

650

Totaal

0

7.295

18.736

0

650

Meerjarig lastenbudget onderhoud provinciale gebouwen

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Exploitatie regulier onderhoud gebouwen MJOP / Voorziening paragraaf Bedrijfsvoering

4.530

1.000

1.000

1.000

1.000

Exploitatie regulier onderhoud gebouwen paragraaf Bedrijfsvoering

175

175

175

175

175

Exploitatie regulier onderhoud gebouwen programma 2

185

185

185

185

185

Totaal

4.890

1.360

1.360

1.360

1.360